Квез сивер хуьнин сувар мубаракрай!

Куьне хвейи сивер, авур купIар-дуьгIар, хъсан крар Аллагьди кьабулрай!Къуй чун Аллагьдин берекатрикай садрани магьрум тахьурай ва чун физвай рекьерни гьамиша экуьбур хьурай! Амин!